Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna"

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11
e-mail: npn@npn.pl
www.npn.pl

NPN-POIS371/271/7/13

Kurowo, 30.04.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na usługę.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Przedmiotem zamówienia jest: "Obsługa obejmująca czynności notarialne w latach 2013-2014 dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego, nieruchomości położonych na terenie powiatu białostockiego:
  1. gmina Łapy;
  2. gmina Choroszcz;
  3. gmina Turośń Kościelna,

leżących w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody".

 1. Zamówienie obejmuje wykonywanie czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn.zm.).
 2. Realizacja przedmiotowego zamówienia przebiegać będzie następująco: Zamawiający każdorazowo określi przedmiot pojedynczego zlecenia na wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1. Wzór zlecenia czynności zawiera Załącznik nr 3.
 3. Czynności notarialne wykonywane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o  notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz.1158 z późn. zm.).
 4. Orientacyjna liczba aktów notarialnych, wyniesie ok. 10 i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Orientacyjna wartość nieruchomości planowanych do wykupienia łącznie na terenie 3 gmin wyniesie około 75 000 zł brutto.
 5. Zakup nieruchomości będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżet państwa.
 6. Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całość zamówienia innej osobie z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (t.j. Dz, U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn.zm.).
 7. W przypadku, gdy Kancelaria Notarialna Wykonawcy znajdować się będzie na terenie
  gmin wymienionych w pkt. 1, czynności notarialne oraz czynności związane ze sprawdzeniem niezbędnej dokumentacji, wykonywane będą w siedzibie Kancelarii Notarialnej Wykonawcy.
 8. W przypadku, gdy Kancelaria Notarialna Wykonawcy znajdować się będzie poza terenem gmin wymienionych w pkt. 1, czynności notarialne oraz czynności związane ze sprawdzeniem niezbędnej dokumentacji, wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat.
 9. W wyjątkowych sytuacjach (np. zły stan zdrowia, niesprawność osoby sprzedającej) Zamawiający zakłada możliwość wykonania czynności notarialnych w miejscu zamieszkania sprzedającego bez dodatkowych opłat.
 10. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu.

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 09-05-2013 (decyduje data wpływu oferty do Parku) w jednej z podanych form:

 • faxem na numer: 86 4764811, 86 4764812
 • w wersji elektronicznej (skan oferty) na e-mail: marek.sielicki@npn.pl
 • osobiście lub listownie na adres: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy sukcesywnie do dnia 30 czerwca 2014 r.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena brutto usługi – na podstawie wyliczenia przykładowej czynności notarialnej wymienionej w pkt 1 załącznika nr 1.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej (najtańszej) oferty zostanie podpisana umowa na w/w usługę w terminie do 09-06-2013 r.

Załączniki:

 

Z poważaniem
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard  Modzelewski