Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - wykonywanie operatów szacunkowych wyceny gruntów w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu: "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna.

Znak: NPN-POIŚ/371/271-4/14

 

Kurowo, 16.07.2014r.

 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na usługę.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Wykonanie przez uprawnionego rzeczoznawcę operatów szacunkowych gruntów prywatnych położonych w granicach Parku w latach 2014 -2015. Operaty sporządzone będą na potrzeby wykupu gruntów przez NPN.

1.     Operat ma dotyczyć działek prywatnych właścicieli położonych na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego.

Szczegółowe położenie działek:

- woj. podlaskie, powiat białostocki:

Gmina Tykocin:

         Obręb ewidencyjny Rzędziany;

         Obręb ewidencyjny Radule;

Gmina Choroszcz:

         Obręb ewidencyjny Pańki;

         Obręb ewidencyjny Kruszewo;

         Obręb ewidencyjny Izbiszcze;

Gmina Turośń Kościelna:

         Obręb ewidencyjny Topilec;

         Obręb ewidencyjny Zawady;

         Obręb ewidencyjny Baciuty;

         Obręb ewidencyjny Bojary;

         Obręb ewidencyjny Turośń Dolna;

Obręb ewidencyjny Borowskie Żaki;

Gmina Łapy:

         Obręb ewidencyjny Wólka Waniewska;

         Obręb ewidencyjny Bokiny;

         Obręb ewidencyjny Uhowo;

         Obręb ewidencyjny Łupianka Stara;

         Obręb ewidencyjny Płonka Strumianka;

         Obręb ewidencyjny  m. Łapy;

         Obręb ewidencyjny  Łapy Szołajdy;

         Obręb ewidencyjny  Łapy Dębowina;

Gmina Suraż:

         Obręb ewidencyjny m. Suraż;

- woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki:

Gmina Kobylin Borzymy:

           Obręb ewidencyjny Kurowo Kol.;

Obręb ewidencyjny Kurowo SNS;

Obręb ewidencyjny Pszczółczyn;

Gmina Sokoły:

         Obręb ewidencyjny Jeńki;

         Obręb ewidencyjny Waniewo;

         Obręb ewidencyjny Kowalewszczyzna;

         Obręb ewidencyjny Chomice;

         Obręb ewidencyjny Mojsiki;

Obręb ewidencyjny Mojsiki Borzyska;

 

Powierzchnia działek: od 0,01 ha do 10,20 ha.

Klasyfikacja użytków: w przeważającej większości nieużytki, wody płynące, sporadycznie pastwiska, łąki.

 

2.  Kalkulując cenę oferty Wykonawca powinien uwzględnić specyfikę przedmiotu wykonania wycen, w szczególności fakt położenia nieruchomości na terenie parku narodowego, dostępność terenu, oddalenie od utwardzonych dróg, uwarunkowania terenowe (np. grunty podmokłe i zabagnione). Granice poszczególnych działek rzeczoznawcy muszą ustalić samodzielnie na podstawie wskazań właścicieli, map obrębów ewidencyjnych. Zamawiający poza przekazaniem (w siedzibie Zamawiającego) ww. map nie będzie służył inną pomocą.

3.  Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał minimum 5 operatów w okresie 14 dni kalendarzowych od daty złożenia zapotrzebowania. Rzeczywista ilość operatów do wykonania w okresie 14 dni kalendarzowych wynikać będzie z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza możliwość zlecenia Wykonawcy większej lub mniejszej ilości operatów do wykonania.

4. O zamówienie mogą się ubiegać wykonawcy, którzy posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności i czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

5. Orientacyjna liczba operatów szacunkowych wyniesie od 160 do 220 i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu.

6. Park nie dysponuje wypisami z rejestru gruntów w/w działek.

7. Termin wykonania operatów szacunkowych: od dnia zawarcia umowy sukcesywnie do dnia 15 czerwca 2015 r.

8. Należy przedstawić koszt sporządzenia 1 operatu (dla jednaj działki) w celu umożliwienia oceny wartości oferty przez Zamawiającego.

Wymagany termin wykonania: sporządzenie min 5 sztuk operatów szacunkowych w terminie nie dłuższym niż 14 dni kalendarzowych od przekazania przez Zamawiającego zlecenia i niezbędnych dokumentów.

9. Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 25-07-2014 (decyduje data wpływu oferty do Parku) w jednej z podanych form:

- faxem na numer: 86 4764811, 86 4764812

- w wersji elektronicznej (skan oferty) na e-mail: marek.sielicki@npn.pl

- osobiście lub listownie na adres:

                                             Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena brutto usługi.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej (najtańszej) oferty, w najbliższym możliwym czasie zostanie podpisana umowa.

Z poważaniem

Dyrektor Narwiańskiego Parku Narodowego

ZAŁĄCZNIKI

Załącznik nr 1 - formularz ofertowy