Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg nieograniczony na oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocenę kondycji ichtiofauny w wybranych rejonach obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

 

Narwiański Park Narodowy


Kurowo 10


18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 86 4764811


e-mail: npn@npn.pl


www.npn.pl

 

NPN-POIŚ/371/271-5/13

Kurowo, 27.05.2013

 

ogłasza przetarg nieograniczony na

OSZACOWANIE STRUKTURY JAKOŚCIOWEJ I ILOŚCIOWEJ ORAZ OCENĘ KONDYCJI ICHTIOFAUNY W WYBRANYCH REJONACH OBSZARU NATURA 2000 PLH200002 NARWIAŃSKIE BAGNA

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr:

POIS.05.01.00-00-371/12

„Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna”

Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

NIP: 722-16-26-836, REGON: 200668080

      I.     Przedmiotem przetargu jest oszacowanie struktury jakościowej i ilościowej oraz ocena kondycji ichtiofauny obejmujące:

1.     Przeprowadzenie inwentaryzacji ichtiologicznej w latach 2013 i 2014; w każdym roku w dwóch okresach: wiosna – lato (maj - czerwiec) i lato-jesień (sierpień - październik) na trzech obszarach (zgodnie z załączoną mapą).

2.     Wykonanie raportu końcowego w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 30 listopada 2014 roku. W pierwszym roku wykonanie raportu częściowego w formie papierowej i elektronicznej w terminie do 30 listopada 2013 roku.

3.     Przedmiot zamówienia określony w pkt 1 powinien zostać wykonany zgodnie ze sztuką rybacka i dobrą praktyką rybacką.

    II.     Szczegóły przedmiotu zamówienia wymienione są w SIWZ,

  III.     Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych,

  IV.     Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, do dnia 6 czerwca 2013 r. do godz. 900

    V.     Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, dnia 6 czerwca 2013 r. o godz. 930. Otwarcie ofert jest jawne.

  VI.     Zamawiający ustala wykonanie całości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2014 roku.

VII.     O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy spełniający następujące warunki:

1.     Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

2.     Wiedza i doświadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca zrealizował, bądź w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizuje w ostatnich 3 latach co najmniej 2 zamówienia na odłowy przy użyciu sprzętu rybackiego (atestowanego agregatu lub sprzętu sieciowego) i posiada dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

3.     Potencjał techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotowego zamówienia osobą posiadają wyższe wykształcenie o kierunku rybactwo śródlądowe.

4.     Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

5.     Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku:

Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań

VIII.     Informacja o oświadczeniach lub dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz niepodleganiu wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy.

1.     W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

a.    wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;

b.    wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;

2.     W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

a.    oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;

b.    aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

3.     Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

Lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

   IX.     Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

     X.     Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

   XI.     Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty zgodnej z SIWZ oraz wpłacenie wadium w wysokości 3600 zł.

 XII.     Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XIII.     Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Andrzej Bielonko – tel. 85 718 14 17, 501461702.

DYREKTOR                             

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO

 

ZAŁĄCZNIKI DO POBRANIA

  1. SIWZ z załącznikami
  2. Mapa obszarów odłowów - Uhowo
  3. Mapa obszarów odłowów - Wólka Waniewska i Kolonia Topilec