Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg nieograniczony - Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy

Kurowo: Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy
Numer ogłoszenia: 14748 - 2014; data zamieszczenia: 14.01.2014
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10, 18-204 Kurowo, woj. podlaskie, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, faks 85 718-14-17, 86 476 48 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.npn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna - park narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Budowa hangaru pływającego na łodzie i sprzęt patrolowy.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Budowa hangaru pływającego o wymiarach szer. 7,25 m x dł. 11,25 m i wys. 6 m; w technologii drewnianej, jako pływającego na pływakach z tworzywa sztuczego, zakotwiczonego na 4 rurach stalowych jako prowadnicach umożliwiających samodopasowywanie się hangaru do zmiennych poziomów wody. 1.1 Lokalizacja inwestycji: działki o nr geod. 6/2 i 15 obręb ew. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy, woj. podlaskie 1.2 Wymiary hangaru (szer. x dł. x wys.) 7,25 m x 11,25 m x 6 m; 1.3 Sposób związania hangaru z gruntem: 4 pale stalowe fi 200 mm wbite w grunt przy wewnętrznych narożnikach budynku, służące jako prowadnice do pionowej samoregulacji hangaru. 1.4 Pokrycie dachu hangaru: 12-to warstwowy wiór osikowy. 1.5 Wykonanie samoregulującego się pomostu o szerokości 1,5 m i długości 3,10 m łączącego brzeg z wejściem do hangaru. 2. Pogłębienie przystani wodnej do wyjścia do rzeki Kurówki z istniejącej rzędnej 112,64 m do rzędnej 111,00 m z rozplantowaniem urobku na brzegu przystani..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.20.00.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 3000 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Wykonawcy zrealizowali w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, odpowiadające swoim rodzajem i wartością robotom budowlanym stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, że zrealizował w okresie ostatnich 5 latach przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 2 zamówienia na roboty budowlane, każde o wartości min. 80 tys. zł brutto, obejmujące budowę obiektów w technologii drewnianej w środowisku wodnym (bagna, koryta rzek, strefy przybrzeżne jezior itp.), i posiada dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie. W stosunku do kwot wskazanych w walutach obcych Zamawiający jako kurs przeliczeniowy przyjmie średni kurs NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu. Jeżeli w tym dniu kurs danej waluty nie był ogłaszany przez NBP, obowiązuje kurs ogłoszony bezpośrednio przed dniem publikacji ogłoszenia o zamówieniu.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy na etapie realizacji będą dysponować osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno - budowlanej. Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ oraz oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy wykonaniu przedmiotu zamówienia. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.npn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 11.02.2014 godzina 09:00, miejsce: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 18-204 Kobylin Borzymy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie związane z realizacją projektu Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI:

 1.  SIWZ z załącznikami
 2. Przedmiar robór
 3. Projekt techniczny
 4. Operat wodnoprawny
 5. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 6. UWAGA - dodatkowe załączniki, które Zamawiający otrzymał z biura projektowego w dniu 21.01.2014:

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE PRZETARGU:

 1. Zapytanie nr 1 z dnia 16.01.2014
 2. Odpowiedź NPN na zapytanie nr 1
 3. Zapytanie nr 2 z dnia 17.01.2014
 4. Odpowiedź NPN na zapytanie nr 2
 5. Zapytanie nr 3 z dnia 17.01.2014
 6. Odpowiedź NPN na zapytanie nr 3
 7. Zapytanie nr 4 z dnia 21.01.2014
 8. Odpowiedź NPN na zapytanie nr 4
 9. Zapytanie nr 5 z dnia 22.01.2014
 10. Odpowiedź NPN na zapytanie nr 5
 11.  

 

UWAGA

Narwiański Park Narodowy, ze względu na liczne pytania telefoniczne, dotyczące przebiegu i ewentualnej zamiany materiałów odnośnie ścianki zabezpieczającej z larsenów oraz sterowania bram wjazdowych, informuje co następuje:

1.     Poz. 3 przedmiaru robót - (pkt. 1.3. d.1 w przedmiarze) „Wbijanie pali stalowych w ilości 215 sztuk” informujemy, że pozycja przedmiaru dotyczy wykonania zabezpieczenia basenu, w którym umiejscowiony będzie hangar pływający, w postaci podwodnej ścianki szczelnej. Zadanie ma na celu zabezpieczenie przed wtórnym wypłycaniem i zamulaniem otoczenia hangaru oraz ma zapewnić niezakłócony pionowy ruch hangaru zgodnie ze zmianami poziomu wody. Na stronie internetowej www.npn.pl opublikowano dodatkowy załącznik – mapę, na której wskazany jest przebieg zabezpieczeń basenu. Załącznik ten otrzymaliśmy z biura projektowego w dniu 17 stycznia 2014 r. i nie był on elementem projektu technicznego, jednak ze względu na pojawiające się wątpliwości uzupełniono dokumentację o tę mapę.

Ponadto informujemy, że Zamawiający dopuszcza zastąpienie ścianki z larsenów na pale z  drewna dębowego toczonego na pióro-wpust. Pale wbijane do głębokości stabilnego posadowienia. Korona ścianki na wysokości wskazania 50 cm na wodowskazie w Kurowie, odległego od planowanego hangaru pływającego o 10 metrów. Mapę z przebiegiem ścianki można pobrać ze strony www.npn.pl

2.     Poz. 12 przedmiaru robót „Bramy uchylne garażowe kasetonowe z naświetlami” (pkt. 3.12 d.4 w przedmiarze) muszą posiadać napęd elektryczny sterowany pilotem oraz dodatkowy segment/y dolne ażurowe zanurzające się w wodzie po całkowitym zamknięciu bramy na głębokość min. 50 cm.

DYREKTOR

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO