Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

OGŁOSZENIE o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu Narwiańskiego Parku Narodowego

OGŁOSZENIE

 o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę nieruchomości będących we władaniu 
 
Narwiańskiego Parku Narodowego
1. Przedmiot przetargu ustnego nieograniczonego i okres dzierżawy:
Nieruchomości położone na terenie NPN, w Obwodzie Ochronnym: Kurowo na niepodzielnym obszarze zawartym w Tab.1 na okres 4 lat od dnia podpisania umowy. Lokalizacja wydzierżawianego obszaru i wzór umowy dzierżawy wraz z załącznikami dostępne są w siedzibie NPN oraz na stronie www.npn.pl.
 
Tab. 1 Niepodzielny obszar wyznaczony do dzierżawy.
 
Oznaczenie obszaru
Pow. działek użytkowa (ha)
Lokalizacja obszaru obwód ochronny obręb ewidencyjny
1 2 3
A 27,00
Kurowo Pańki, Kruszewo
Powierzchnia ogółem = 27.00 ha

2. Zainteresowanym osobom NPN udostępni następujące dane:

a) szczegółowe zestawienie działek ewidencyjnych wchodzących w skład danego obszaru

b) mapę topograficzną z oznaczeniem obszaru przeznaczonego do dzierżawy,

c) mapę ewidencyjną z oznaczeniem poszczególnych działek przeznaczonych do dzierżawy,

Dane do wglądu i pobrania kserokopii w/w materiałów w siedzibie dyrekcji NPN.

3. Opłaty związane z przedmiotem przetargu ustnego nieograniczonego określono w Tab. 2.

Tab. 2 Opłaty związane z przedmiotem dzierżawy.

Oznaczenie obszaru
Pow. działek użytkowa ha
Wadium w zł
Opłata wywoławcza brutto za dany obszar (zł)*
Zabezpieczenie umowy (zł)
1 2 3 4 5
A 27.00 1700,00 17122,05
Wysokość zostanie obliczona zgodnie z § 8 Umowy

* Opłata oznacza roczną stawkę czynszu dzierżawnego jaką licytujący zobowiązuje się płacić.

a) za dzierżawione grunty wyszczególnione w Załączniku nr 1 Dzierżawca opłaca czynsz dzierżawny za 2014 r.- do 31 marca 2015 r., za kolejne lata do 31 marca następnego roku na rachunek bankowy wskazany w fakturze wystawionej przez Wydzierżawiającego.
 
b) za każdy kolejny rozpoczęty rok dzierżawy – wysokość czynszu będzie waloryzowana o roczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszany przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim.
 
c) o aktualnej stawce czynszu Dzierżawca będzie informowany w formie jednostronnego pisemnego oświadczenia Wydzierżawiającego, bez konieczności wprowadzania dodatkowego aneksu do umowy.
 
4. Warunki przystąpienia do przetargu:
 
a) wypełnienie i podpisanie formularza zgłoszeniowego Zał. Nr 1 do niniejszego ogłoszenia, oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu
 
b) podpisanie oświadczenia o spełnieniu wymaganych warunków Zał. nr 2 do niniejszego ogłoszenia ,oraz przedłożenie komisji przetargowej przed otwarciem przetargu 
 
c) wniesienie wadium w określonym terminie i wysokości określonej w Tab. 2. , oraz przedłożenie dowodu wniesienia komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.

5. Wadium:

Wadium należy wnieść w pieniądzu .

Wpłata przelewem na rachunek bankowy albo w kasie NPN - do dnia 18-08-2014 r. 

a) wadium wnoszone przelewem na rachunek bankowy NPN : Nr rachunku – 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008 BGK O/ Białystok
b) wadium nie podlega zwrotowi w przypadku gdy:
 
 • uczestnik przetargu, który wygrał przetarg nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu .
 • uczestnik przetargu, który przed podpisaniem umowy nie wniesie odpowiedniego zabezpieczenia umowy,
 
c) wadium wniesione przez uczestnika przetargu , który przetarg wygrał i podpisał umowę, na jego wniosek może zostać zaliczone na poczet zabezpieczenia umowy lub opłaty z tytułu dzierżawy.
 
d) wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 7 dni od dnia:
 
 • odstąpienia od przetargu
 • zamknięcia przetargu
 • unieważnienia przetargu 
 • zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

6. Przebieg ustnego przetargu nieograniczonego :

 • opłata wywoławcza za dany obszar określona jest w Tab. 2,
 • o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie minimalne nie może wynosić mniej niż 1 % wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy tj. dla obszaru A wynosi 175,00 złotych. 
 • przewodniczący komisji przetargowej informuje uczestników przetargu , że po trzecim  wywołaniu najwyższej zaoferowanej ceny dalsze postąpienia nie zostaną przyjęte. 
 • uczestnicy przetargu zgłaszają ustnie kolejne postąpienia ceny , dopóki mimo trzykrotnego  wywołania nie ma dalszych postąpień. 
 • wygrywa przetarg uczestnik, który zaoferuje najwyższą cenę za dany obszar,
 • do przetargu danego obszaru mogą przystąpić tylko oferenci, którzy wnieśli wadium na dany obszar i spełnili wymogi określone w pkt. 4 ust a i b

7. Składanie dokumentów, o których mowa w pkt. 4.

a) termin: do dnia 19.08.2014 r., do godz. 1245

b) miejsce: Kurowo , komisja przetargowa

c) forma: Wypełnione i podpisane zgłoszenie – Załącznik nr 1 do ogłoszenia , podpisane oświadczenie Zał. nr 2 do ogłoszenia oraz dowód wniesienia wadium – kopia, przedłożone komisji przetargowej przed otwarciem przetargu.
 
8. Termin i miejsce przetargu ustnego nieograniczonego : 
 
 19.08.2014 r. godz. 13:00, siedziba NPN, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.
 
9. Unieważnienie przetargu:
 
a) brak postąpienia powyżej wysokości wywoławczej rocznej opłaty z tytułu dzierżawy
 
b) w sytuacjach niezależnych od Narwiańskiego Parku Narodowego.
 
10. Termin podpisania umowy dzierżawy: w ciągu 30 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
 
11. Informacja udzielana jest:
 • telefonicznie pod nr TEL./FAX (085) 7181417, (086) 4764811-12, faksem wyraźnie  zaznaczyć „ dzierżawy "
 • mailem: npn@npn.pl w temacie wyraźnie zaznaczyć „dzierżawy”,
 • bezpośrednio – po uzgodnieniu terminu spotkania.
Kurowo. 05-08-2014 r.
 
Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski