Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Narwiański Park Narodowy zaprasza do składania ofert na wykonanie prac remontowo-budowlanych polegających na modernizacji wiaty turystycznej i miejsca na ognisko na polu biwakowym w Kurowie oraz wykonanie zadaszeń dla turystów przy 4 wieżach widokowych.

22 lipca 2014
NPN-POIŚ/370/271- 9/2014

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na wykonanie prac remontowo – budowlanych polegających na modernizacji wiaty turystycznej i miejsca na ognisko na polu biwakowym w Kurowie oraz wykonanie zadaszeń dla turystów przy 4 wieżach widokowych wg poniższej specyfikacji:
 • Modernizacja altany na polu biwakowym na działce o nr geod. 4/3, 18 – 204 Kobylin Borzymy – 1 szt.
Prace obejmują:
 • Rozebranie posadzek i schodów z kamienia. Projektowana nowa posadzka i schody z kamienia polnego układanego na podsypce piaskowej;
 • Rozebranie pokrycia dachowego z płyt falistych z wykonaniem nowego pokrycia z wióra osikowego 12 warstwowego mocowanego do łat;
 • Demontaż ławek z wymianą na nowe. Ławki drewniane z okrąglaków, siedziska z desek;
 • Demontaż stołów z wymianą na nowe. Stoły wykonać jako drewniane z okrąglaków, blat z desek;
 • Czyszczenie i impregnacja sufitu oraz barierek;
 • Montaż opraw oświetleniowych ledowych i gniazd wtykowych hermetycznych.
 • Modernizacja miejsca na ognisko na działce o nr geod. 4/3, 18 – 204 Kobylin Borzymy – 1 szt
Prace obejmują:
 • Wykonanie paleniska z kamienia polnego o wymiarach 1,50 x 1,50 m na betonowej podmurówce ze zbrojeniem;
 • Wykonanie ławek drewnianych z okrąglaków dębowych fi 6 cm, fi 8 cm, fi 12 cm oraz desek świerkowych o wym. 9 x 4 cm impregnowane ciśnieniowo – 4 szt.
 • Wykonanie zadaszeń dla turystów (ławostoły) przy wieżach widokowych – 4 szt. w następujących lokalizacjach:
  • obręb gruntów miasta Suraż, nr działki 36/1, gm. Suraż;
  • obręb gruntów wsi Pańki, nr działki 46/2, gm. Choroszcz; 
  • obręb gruntów wsi Wólka Waniewska, nr działki 111, gm. Łapy;
  • obręb gruntów wsi Topilec, nr działki 201/1, gm. Turośń Kościelna.
Prace obejmują:
 • Wykonanie wiaty turystycznej o wymiarach 3,00m x 3,60m, umieszczonej na betonowych stopach fundamentowych wyposażoną w drewniany ławostół; 
 • Dach wiaty konstrukcji drewnianej, pokryty gontem na deskowaniu.
 • Utwardzenie terenu pod wiatą ze żwiru z ograniczeniem opaską z faszyny.
Wszystkie roboty budowlano – montażowe, a także odbiór robót należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych wydanych  przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:
 • Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.
 • Posiadają wiedzę  doświadczenie – zrealizowali w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania oferty, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 zamówienie na roboty budowlane o podobnym zakresie o wartości zamówienia min. 25 000 złotych brutto i posiadają dokumenty potwierdzające, że roboty zostały wykonane należycie.
 • Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Termin wykonania zamówienia: do 30.09.2014 r.
Prosimy o składanie ofert wyłącznie na załączonym formularzu wraz z niezbędnymi załącznikami.
Prosimy o przesłanie oferty w jednej z podanych form: osobiście, listownie, faxem 
86 4764811 lub e-mailem (w formie podpisanego i zeskanowanego formularza) na adres: marzenna.bielonko@npn.pl w terminie do 01.08.2014 roku.
 
Z poważaniem
Zastępca Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego
 
 1. Formularz ofertowy
 2. Zdjęcia istniejącej altany
 3. Zadaszenia - rzuty
 4. Zadaszenia - widoki
 5. Mapy
 6. Przedmiar robót