Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg nieograniczony na modernizację wybranych obiektów infrastruktury turystycznej na obszarze Natura 2000 Bagienna Dolina Narwi PLB 200001

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

ogłasza przetarg nieograniczony na

MODERNIZACJA WYBRANYCH OBIEKTÓW INFRASTRUKTURY TURYSTYCZNEJ NA OBSZARZE NATURA 2000 BAGIENNA DOLINA NARWI PLB 200001

 

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu nr:

POIS.05.01.00-00-370/12

„Modernizacja infrastruktury turystycznej na obszarze Bagiennej Doliny Narwi PLB 200001.”

Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

NIP: 722-16-26-836, REGON: 200668080

      I.         Przedmiotem przetargu jest modernizacja wybranych elementów infrastruktury turystycznej obejmująca:

1.     Modernizacja ścieżki przyrodniczej "Kładka wśród bagien" w Kurowie na działce o nr geod. 4/2, obręb ew. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy.

2.     Modernizacja wieży widokowej w Kurowie na działce o nr geod. 4/3, obręb ew. Kurowo, gm. Kobylin Borzymy.

3.     Modernizacja wieży widokowej w Kolonii Topilec na działce o nr geod. 554, obręb ew. Kolonia Topilec, gm. Turośń Kościelna.

4.     Modernizacja pola biwakowego w Kolonii Topilec na działce o nr geod. 554, obręb ew. Kolonia Topilec, gm. Turośń Kościelna.

 

    II.         Szczegóły przedmiotu zamówienia wymienione są w SIWZ,

  III.         Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych,

  IV.         Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, do dnia 17 lipca 2013 r. do godz. 900

    V.         Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, dnia 17 lipca 2013 r. o godz. 930. Otwarcie ofert jest jawne.

  VI.         Zamawiający ustala wykonanie całości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 30.11.2013 roku.

VII.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

2.     Posiadają wiedzę i doświadczenie.

3.     Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4.     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. 

VIII.         Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

   IX.         Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

     X.         Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty zgodnej z SIWZ oraz wpłacenie wadium w wysokości 10 000 zł.

   XI.         Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

 XII.         Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Marzenna Bielonko – tel. 85 718 14 17, 86 476 48 11 w. 42

 

ZAŁĄCZNIKI

  1. SIWZ z załącznikami
  2. Załącznik 4A przedmiar robót robót kładka i wieża widokowa w Kurowie
  3. Załącznik 4B przedmiar robót pole biwakowe i wieża widokowa w Kolonii Topilec

DYREKTOR                             

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO