Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zarządzenie Nr 4/2013 w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu na zbiór i sprzedaż trawy

 

Dyrektora Narwiańskiego Parku Narodowego

z dnia 16.04.2013 r.

 

w sprawie  sposobu i trybu przeprowadzenia przetargu na zbiór i sprzedaż trawy

  

Na podstawie art. 10 h  Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 lipca 2012 r.  w sprawie przetargów oraz rokowań na rozporządzanie nieruchomościami przez parki narodowe, a także  Zarządzenia nr 11 Ministra Środowiska z dnia 1 lutego 2013 roku  w sprawie zadań ochronnych dla NPN,  zarządzam co następuje:

§  1

 Powołuję komisje przetargową  w składzie:

  1. Jerzy Kostrzewski – przewodniczący
  2. Bazyli Piliczuk – członek
  3. Bogdan Michałowski – członek

§ 2

Zadaniem komisji jest:

Przeprowadzenie  przetargu ustnego nieograniczonego na wykonanie zabiegu ochronnego polegającego na  zbiorze i sprzedaży trawy w  sezonach  letnich lat  2013 – 2015

 w obrębie ewidencyjnym Kurowo na działce  nr 6/28  o powierzchni  użytkowej 7,68 ha.

§ 3

Zadania członków Komisji:

Przewodniczący  komisji zadba o zgodność prowadzonego postępowania z obowiązującymi przepisami , sporządzi ogłoszenie o przetargu,  projekt umowy oraz  protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego .Członkowie komisji zamieszczą  treść o głoszenia o przetargu oraz projekt umowy,  na stronie internetowej NPN , tablicy  ogłoszeniowej NPN oraz w siedzibach pobliskich gmin.

§ 4

Termin przetargu i inne ustalenia:

1.Cena wywoławcza netto pozyskania  trawy z powierzchni 1 ha wynosi 50 zł.

2.Przetarg odbędzie się 26.04. 2013 roku o godz. 1200 w siedzibie NPN w Kurowie

§ 5

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania

 

DYREKTOR NPN