Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - "Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków"

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax 85 718-14-17
            86 476-48-11
            86 476-48-12
e-mail: npn@npn.pl

NPN-ZEN- LIFE-443-167/4/2013

Kurowo, 28.03.2013

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu "Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków" o numerze
LIFE09 NAT/PL/000263, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na wykonanie usługi polegającej na wykonaniu prac w ramach zadania E.3a "Monitoring sukcesu lęgowego ptaków
w koloniach lęgowych"

Wykonanie usługi obejmuje następujący zakres prac w dwóch sezonach lęgowych –
w 2013 oraz 2014 roku
:

 1. zlokalizowanie kolonii lęgowych mew i rybitw, określenie składu gatunkowego i liczebności na podstawie liczby ptaków latających nad kolonią (zgodnie z wytycznymi zawartymi w poradnku metodycznym "Monitoring ptaków lęgowych" Chylarecki, Sikora, Cenian (red). 2009), rejestracja lokalizacji kolonii za pomocą GPS, sporządzenie dokumentacji opisowej i fotograficznej z wykonanych działań.
 2. w przypadku obecności kolonii lęgowych mew i rybitw na terenie NPN - wyznaczenie oraz wskazanie (za pomocą GPS lub punktu oznaczonego na mapie) miejsc odpowiednich do zainstalowania fotopułapek w sąsiedztwie tych kolonii w celu ciągłego zbioru informacji. Fotopulapki dla Wykonawcy  zostaną udostępnione przez Zamawiającego.
 3. zlokalizowanie co najmniej 20 gniazd ptaków siewkowych wyszczególnionych w projekcie oraz łysek.
 4. w przypadku znalezienia gniazd ptaków siewkowych i łysek, kontrole tych gniazd nie rzadziej niż co 10 dni celem zgromadzenia następujących informacji: lokalizacja gniazd za pomocą GPS, gatunek ptaka, liczba jaj w zniesieniu, przyczyna straty lęgu, liczba lęgów zakończonych sukcesem; dokumentacja opisowa i fotograficzna. Wszystkie prace monitoringowe w pobliżu gniazd należy ograniczyć do niezbędnego minimum.
 5. przypadkowo zlokalizowane gniazda gęgawy i kaczek należy skontrolować ponownie po około 3 tygodniach uzyskując następujące dane z dwóch kontroli: lokalizacja gniazd za pomocą GPS, gatunek ptaka, liczba jaj w zniesieniu, przyczyna ewentualnej straty, liczba lęgów zakończonych sukcesem, liczba wyprowadzonych młodych.
 6. ocena liczebności i rozmieszczenia dorosłych ptaków wodzących młode oraz ptaków bez młodych (gatunki objęte projektem LIFE09 NAT/PL/000263 "Polskie Ostoje Ptaków").  Kilkukrotne przeprowadzenie liczeń na dwóch odcinkach rzeki. Jeden odcinek o długości ok.20 km na którym prowadzono odłów norki, oraz drugi odcinek nie objęty odłowami o takiej samej długości. Dokumentacja opisowa i fotograficzna.
 7. podczas prowadzenia prac monitoringowych należy określić jakościowy stan gatunków  na terenie całego Parku, objętych projektem
  LIFE09 NAT/PL/000263 "Polskie Ostoje Ptaków"; w miarę możliwości z podaniem kategorii lęgowości (gniazdowanie pewne, gniazdowanie prawdopodobne, gniazdowanie możliwe - wg Polskiego Atlasu Ornitologicznego (Sikora i in. 2007).
 8. sporządzenie i przekazanie sprawozdania cząstkowego - do 01 lipca każdego roku trwania projektu oraz sprawozdania kończącego sezon - do 30 pażdziernika w roku 2013 oraz do 30 września w 2014 roku z monitoringu sukcesu lęgowego ptaków wodnych i błotnych w formie elektronicznej oraz wydruku zawierającego opis zrealizowanych zadań (1-7), baz danych, map, dokumentacji fotograficznej.
 9. wykonanie opracowania podsumowującego przeprowadzone obserwacje w formie pisemnej i elektronicznej na nośniku CD w jednym egzemplarzu. Wraz z załączonymi plikami z urządzeń GPS z koordynatami gniazd (układ odniesienia WGS – 84, sferoida  WGS-84, format zapisu koordynatów - hddd.ddddd° - stopnie dziesiętne), dokumentacją fotograficzną (zdjęcia w formatach jpg, gif, tiff – nie raw), wypełnione tabele zbiorcze z wynikami inwentaryzacji (plik Excel do każdego działania)
  Załączniki:
 • plik z listą gatunków objętych projektem LIFE09 NAT/PL/000263 "Polskie Ostoje Ptaków"
 • Wzory tabeli zbiorczych do uzupełniania w trakcie przeprowadzeniu monitoringu (plik Excel)

Odpowiedź na ewentualne pytania można otrzymać pod adresem: mikolaj.pruszynski@npn.pl lub telefonami: 85 718 14 17 lub 721086428 (Mikołaj Pruszyński).

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu.

Prosimy o przesłanie oferty fax-em 86 4764811, 86 4764812 lub e-mailem na adres: mikolaj.pruszynski@npn.pl w terminie do 15-04-2013.

Załączniki:

Z wyrazami szacunku
Dr Mikołaj Pruszyński
Główny Specjalista
Koordynator projektu "Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków" o numerze LIFE09 NAT/PL/000263
Narwiański Park Narodowy