Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - obsługa obejmująca czynności notarialne w latach 2014-2015 w ramach realizacji projektu: "Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna.

Kurowo, 16.07.2014r.                


 

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu „Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na usługę.

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.     Przedmiotem zamówienia jest: „Obsługa obejmująca czynności notarialne w latach 2014-2015 dotyczące nabywania na własność Narwiańskiego Parku Narodowego, nieruchomości położonych w granicach Narwiańskiego Parku Narodowego w celu bezterminowej ochrony przyrody”.

Szczegółowe położenie działek:

- woj. podlaskie, powiat białostocki:

·       Gmina Tykocin;

·       Gmina Choroszcz;

·       Gmina Turośń Kościelna;

·       Gmina Łapy;

·       Gmina Suraż;

- woj. podlaskie, powiat wysokomazowiecki:

·       Gmina Kobylin Borzymy;

·       Gmina Sokoły

2.     Zamówienie obejmuje wykonywanie czynności notarialnych, zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r. Nr 189, poz. 1158 z późn.zm.).

3.     Realizacja przedmiotowego zamówienia przebiegać będzie następująco: Zamawiający każdorazowo określi przedmiot pojedynczego zlecenia na wykonanie czynności, o których mowa w pkt 1. Wzór zlecenia czynności zawiera Załącznik nr 3.

4.     Czynności notarialne wykonywane będą zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o  notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz.1158 z późn. zm.).

5.     Orientacyjna liczba aktów notarialnych, wyniesie ok. 30 i może ulec zmniejszeniu lub zwiększeniu. Orientacyjna wartość nieruchomości planowanych do wykupienia łącznie na terenie 7 gmin wyniesie około 300 000 zł brutto.

6.     Zakup nieruchomości będzie współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżet państwa.

7.     Wykonawca nie może powierzyć wykonania części lub całość zamówienia innej osobie z zastrzeżeniem art. 21 i 22 ustawy z dnia 14 lutego 1991 r. Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008r. Nr 189, poz. 1158 z późn.zm.).

8.     W przypadku, gdy Kancelaria Notarialna Wykonawcy znajdować się będzie na terenie gmin wymienionych w pkt. 1 czynności notarialne oraz czynności związane ze sprawdzeniem niezbędnej dokumentacji wykonywane będą w siedzibie Kancelarii Notarialnej Wykonawcy.

9.     W przypadku, gdy Kancelaria Notarialna Wykonawcy znajdować się będzie poza terenem gmin wymienionych w pkt. 1, czynności notarialne oraz czynności związane ze sprawdzeniem niezbędnej dokumentacji, wykonywane będą w siedzibie Zamawiającego bez dodatkowych opłat.

10.  W wyjątkowych sytuacjach (np. zły stan zdrowia, niesprawność osoby sprzedającej) Zamawiający zakłada możliwość wykonania czynności notarialnych w miejscu zamieszkania sprzedającego bez dodatkowych opłat.

11.  Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
 

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu.

Ofertę na załączonym formularzu należy złożyć w terminie do dnia 25-07-2014 (decyduje data wpływu oferty do Parku) w jednej z podanych form:

- faxem na numer: 86 4764811, 86 4764812

- w wersji elektronicznej (skan oferty) na e-mail: marek.sielicki@npn.pl

- osobiście lub listownie na adres:

                              Narwiański Park Narodowy,

Kurowo 10, 18-204 Kobylin-Borzymy

Osoba upoważniona do kontaktu – Marek Sielicki, tel. 510 621 289

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy sukcesywnie do dnia
30 czerwca 2015 r.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena brutto usługi – na podstawie wyliczenia przykładowej czynności notarialnej wymienionej w pkt 1 załącznika nr 1.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej (najtańszej) oferty, w możliwie najkrótszym czasie zostanie podpisana umowa na w/w usługę.

Z poważaniem

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego

ZAŁĄCZNIKI:

  1. Załącznik nr 1 - formularz ofertowy
  2. Załącznik nr 2 - oświadczenie
  3. Załącznik nr 3 - zlecenie