Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe na wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanych w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym”

Narwiański Park Narodowy
Kurowo 10
18-204 Kobylin Borzymy

www.npn.pl

Tel./fax 86 476-48-11, 85 718-14-17
e-mail: npn@npn.pl

Kurowo, 22.05.2012

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych realizowanych w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym” a  współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko.

I. Zamawiający: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

II. Nazwa projekturealizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: „Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym”

III. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest projekt, wykonanie i montaż 2 tablic pamiątkowych  o wymiarach 1x0,7m na stelażach drewnianych. Gwarancja tablic, mocowania oraz stelażu drewnianego - 5 lat. Wszystkie niezbędne do wykonania tablic informacje oraz znaki graficzne zostaną przekazane wykonawcy po rozstrzygnięciu postępowania.

Zamówienie obejmuje:

 1. Zaprojektowanie konstrukcji (stelaża drewnianego) oraz tablic pamiątkowych zgodnie z aktualnymi:

Przed realizacją (wykonaniem) tablic projekt należy przedstawić do akceptacji zamawiającego.

 1. Wykonanie 2 tablic pamiątkowych o wymiarach 1x0,7m, tablice jednostronne wykonane z blachy ocynkowanej, nadruk kolor.
  Zastosowane materiały oraz technologie (w tym kolorystyka) powinny być trwałe i odporne na warunki atmosferyczne, minimalna trwałość tablicy (w tym kolorystyki) 5 lat. Treść i wygląd obu tablic pamiątkowych powinna być jednakowa.
  Każdą tablicę należy zamontować na stelażu drewnianym przystosowanym do umieszczenia na gruncie.
  Stelaż drewniany wykonany z drewna iglastego zabezpieczonego środkami do ochrony drewna, posadowiona na stopach betonowych tak, aby zapewnić trwałość stelażu na minimum 5 lat. Konstrukcja powinna zapewnić stabilność; wysokość konstrukcji powinna uwzględnić umieszczenie tablicy na wysokości nie mniejszej niż 1,3m od dolnej krawędź tablicy do gruntu.
 2. Montaż tablic.
  Tablice należy zamontować:
 • W wyznaczonym przez zamawiającego miejscu przy siedzibie NPN w Kurowie (gm. Kobylin Borzymy)
 • W wyznaczonym przez zamawiającego miejscu - teren Narwiańskiego Parku Narodowego, gm. Łapy okolice wis Uhowo (obręb ewidencyjny Uhowo).

IV. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

V. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.

VI. Termin realizacji zamówienia: 22 czerwiec 2012 roku.

VII. Warunki udziału w postępowaniu: Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym (Zał. 1) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.

VIII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 31 maja 2012 do godz. 15: pocztą (liczy się data wpływu), e-mailem (skan podpisanej oferty), faxem. Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.

Dane kontaktowe:

Adres: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
Fax: 864764811, e-mail: iwona.laskowska@npn.pl

IX. Rozstrzygnięcie postępowania: Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 4 czerwca 2012 roku. O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub faxem.

Dyrektor
Narwiańskiego Parku Narodowego
Ryszard Modzelewski

Infrastruktura i Środowisko

Projekt "Ochrona siedlisk i gatunków na torfowisku Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko

Data: 2011-10-19