Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe - Monitoring torfowiska Rynki w latach 2015-2016

Kurowo, 09.03 2015

Zapytanie ofertowe

 

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na wykonanie „Monitoringu przyrodniczego torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016”.

 

 1. Zamawiający:

Narwiański Park Narodowy Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

 

 1. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest monitoring przyrodniczy torfowiska Rynki w Narwiańskim Parku Narodowym w latach 2015-2016”  w następującym zakresie:

 1. Zbiorowiska roślinne i flora
 2. Ornitofauna
 3. Herpetofauna
 4. Bezkręgowce.

Szczegółowy zakres monitoringu zawarty jest w Załączniku 1 do zapytania ofertowego.

 

 1. Opis sposobu obliczania ceny

Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny zamówienia, wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.

 

 1. Kryterium oceny ofert

Najniższa cena.

 

 1. Termin realizacji zamówienia

W 2015 do 30 września 2015

W 2016 do 30 września 2016

 

 1. Warunki udziału w postępowaniu

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że:

 1. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonali należycie co najmniej 2 usługi, z których każda polegała na wykonaniu inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczego na obszarach: parków narodowych, rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych, obszarów Natura 2000.
 2.  dysponują lub będą dysponować co najmniej 4 osobami (po jednej z każdej dziedziny) specjalizujących się w następujących dziedzinach:

fitosocjologia lub flora:

 • minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie:
 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym zbiorowisk roślinnych lub flory ekosystemów bagiennych
 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych z zakresu zbiorowisk roślinnych lub flory ekosystemów bagiennych lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym zbiorowisk roślinnych lub flory ekosystemów bagiennych;

ekologia kręgowców:

 • minimum 1 specjalista o specjalności ornitologia z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie :
 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym ornitofauny,
 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych z zakresu ornitologii lub uczestniczył w minimum 2  pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym z zakresu ornitologii.
 • minimum 1 specjalista o specjalności herpetologia, z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych, który posiada doświadczenie w zakresie :
 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym herpetofauny
 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych z zakresu herpetologii lub uczestniczył w minimum 2 pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym herpetofauny.

ekologia bezkręgowców

 • minimum 1 specjalista z wykształceniem wyższym w dziedzinie nauk przyrodniczych specjalizujący się w entomofaunie (motyle, ważki), który posiada doświadczenie w zakresie:
 • inwentaryzacji terenowej lub monitoringu przyrodniczym entomofauny (motyle, ważki),
 • jest autorem lub współautorem minimum 2 publikacji recenzowanych na temat entomofauny (motyle i ważki)  lub uczestniczył w minimum 2  pracach polegających na inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu przyrodniczym entomofauny (motyle i ważki).

 

 1. Wadium

Wadium w wysokości 2 507,00 zł należy wnieść do dnia 16 marca 2015 roku, na konto Zamawiającego o numerze BGK O. Białystok 82 1130 1059 0017 3397 3920 0008 w tytule przelewu należy podać „Monitoring torfowiska Rynki”. Do oferty należy dołączyć potwierdzenie wpłaty wadium.

 

 1. Miejsce i termin składania ofert

Oferty na załączonym formularzu ofertowym (Zał. 2 do zapytania ofertowego) należy złożyć osobiście w sekretariacie siedziby Zamawiającego lub pocztą (liczy się data wpływu) do dnia 17 marca 2015 do godz. 15.

 

 1. Forma  przygotowania oferty:

Oferta oraz wszystkie załączniki muszą być podpisane przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy. Oferta musi się składać z następujących elementów:

 1. Formularza ofertowego (Zał. 2 do zapytania ofertowego)
 2. Wykazu prac (Zał. 3 do zapytania ofertowego)
 3. Wykazu osób (Zał. 4 do zapytania ofertowego)
 4. Potwierdzenie wpłaty wadium

 

 1. Termin związania ofertą 30 dni.

 

 1. Termin podpisania umowy

Po wyborze najkorzystniejszej oferty w terminie 14 dni zostanie podpisana umowa.

 

 1. Rozstrzygnięcie postępowania

Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóźniej niż w dniu 19 marca 2015 roku. Informacja o wynikach postępowania zostanie zamieszczona na stronie internetowej www.npn.pl

 

 1. Dane kontaktowe

Adres zamawiającego

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy tel./fax 86476-48-11

Osoba do kontaktu: Iwona Laskowska  tel. 86476-48-11, e-mail: iwona.laskowska@npn.pl

 

 

 1. Załączniki

Załącznik Nr 1 - Szczegółowy zakres monitoringu na torfowisku Rynki w NPN w latach 2015-2016

Załącznik Nr 2 - formularz ofertowy

Załącznik Nr 3 - wykaz prac

Załącznik Nr 4 - wykaz osób

Załącznik Nr 5 - projekt umowy

Odpowiedź na pytanie 1

Odpowiedź na pytanie 2

 

 

Dyrektor

Narwiańskiego Parku Narodowego Ryszard Modzelewski