Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Zapytanie ofertowe – remont ogrodzenia drewnianego w Kurowie

NPN - DA – 21/271- 1 /14

Zapytanie ofertowe – remont ogrodzenia drewnianego w Kurowie

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

Tel./fax (86) 476-48-11, 085 718-14-17

email: npn@npn.pl

www.npn.pl

Kurowo, 01-08-2014

Zapytanie ofertowe

Narwiański Park Narodowy zaprasza do złożenia oferty na remont ogrodzenia drewnianego w Kurowie

I. Zamawiający: Narwiański Park Narodowy Kurowo 10 , 18-204 Kobylin Borzymy

II. Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont ogrodzenia drewnianego o długości 93 mb.

Zamówienie obejmuje:

Wymianę słupków , sztachet i rygli drewnianych . Wszystkie elementy drewniane muszą być  wykonane z - drewno suche , olchowe , heblowane i dwukrotnie pomalowane impregnatem kolorowym . Rodzaj i wzór starego do remontu ogrodzenia przedstawiają fotografie ( Zał.1)

Parametry poszczególnych elementów drewnianych:

Sztachety - wysokość 142 cm , grubość 2,5 cm , szerokość 11-12 cm, szt.- 530

Rygle - długość 300 cm , grubość 6 cm , szerokość 13 cm , szt. – 64

Słupki – wysokość 162 cm , grubość 13 cm , szerokość 13 cm , szt. – 32

Sztachety i rygle muszą być mocowane na wkręty, słupki na śruby do istniejących wąsów. Jedno przęsło ( rygiel ) to średnio 17 szt. sztachet . Jedno przęsło stanowi brama wjazdowa dwuskrzydłowa.

III. Opis sposobu obliczania ceny: Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty jakie poniesie wykonawca przy realizacji zamówienia . Wykonawca zobowiązany jest do podania całkowitej ceny brutto zamówienia , wyliczonej do dwóch miejsc po przecinku.
IV. Kryterium oceny ofert: Najniższa cena.
V. Termin realizacji zamówienia : 30 wrzesień 2014 roku.
VI. Warunki udziału w postępowaniu : Oferta musi być złożona na Formularzu ofertowym
( Zał.2 ) i podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy.
VII. Miejsce i termin składania ofert: Oferty należy składać na załączonym formularzu ofertowym do dnia 08 sierpnia 2014 do godz. 1400 e-mailem ( skan podpisanej oferty ), faxem lub osobiście . Po wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie podpisana umowa.
 
Dane kontaktowe :
Adres: Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy
Fax: 864764811, e-mail bazylipiliczuk@interia.pl
 
VIII. Rozstrzygnięcie postępowania : Postępowanie zostanie rozstrzygnięte najpóżniej do dnia 12 sierpnia 2014 roku . O wynikach postępowania uczestnicy zostaną powiadomieni drogą mailową lub faxem.