Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna

Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna
Numer ogłoszenia: 442838 - 2013; data zamieszczenia: 30.10.2013
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi
 

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Narwiański Park Narodowy , Kurowo 10, 18-204 Kurowo, woj. podlaskie, tel. 85 718-14-17, 86 476 48 11, faks 85 718-14-17, 86 476 48 11.

 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.npn.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa osoba prawna - park narodowy.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: 1. Mechaniczne udrażnianie koryt bocznych rzeki Narew na terenie obszaru Natura 2000 PLH200002 Narwiańskie Bagna: 1.1 Mechaniczne wykopy koryt i usunięcie namułów w celu odtworzenia przepływu biologicznego w bocznych korytach Narwi na łącznej długości 3400 m na odcinkach: 1.1.1 odcinek koryta bocznego tzw. Rogaczówki w pobliżu miejscowości Uhowo, gm. Łapy, na odcinku 700 metrów, licząc od rozwidlenia od głównego koryta Narwi (zgodnie z załączoną mapą). 1.1.2 odcinek bocznego koryta tzw. Waniewki, pomiędzy miejscowościami Topilec i Kolonia Topilec, gm. Łapy, na odcinku 450 metrów, licząc od rozwidlenia od głównego koryta Narwi (zgodnie z załączoną mapą). 1.1.3 odcinek bocznego koryta, pomiędzy miejscowościami Kolonia Topilec i Izbiszcze, gm. Turośń Kościelna i Choroszcz, na odcinku 2250 metrów, licząc od rozwidlenia od głównego koryta Narwi (zgodnie z załączoną mapą). 1.2 Docelowa szerokość dna rzeki nie mniejsza niż 3 m, nachylenie skarp naturalne w granicach od prawie prostopadłego, maksymalnie do nachylenia 1:1. 1.3 Docelowa głębokość wykopów w stosunku do obecnego położenia dna koryt - ok. 1 m, zależnie od lokalnego ukształtowania dna. 2 Rozplantowanie wydobytych namułów na brzegach udrażnianych koryt..

II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.70.00.00-4, 90.72.20.00-4, 71.34.00.00-3.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.12.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości 2500 zł

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy

 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 4 do SIWZ. Sposób oceny spełnienia warunku: Wykonawcy zrealizowali, bądź w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych realizują w ostatnich 3 latach co najmniej 2 zamówienia, odpowiadające swoim rodzajem i wartością usługom stanowiącym przedmiot zamówienia i posiadają dokumenty potwierdzające, że usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania wiedzy i doświadczenia w przypadku, gdy wykonawca wykaże, iż w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizował łącznie co najmniej 2 zadania polegające na udrażnianiu cieków płynących na obszarach objetych ochroną, w tym co najmniej jedno zadanie na kwotę min. 30 tys. zł brutto. W stosunku do kwot wskazanych w walutach obcych Zamawiający przyjmie jako kurs przeliczeniowy waluty przyjmie średni kurs walut NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu, a jeżeli w danym dniu kurs nie był ogłaszany Zamawiający przyjmie kurs przeliczenia ogłoszony bezpośrednio przed publikacją ogłoszenia.

 • III.3.3) Potencjał techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę zgodnie z treścią załącznika nr 5 do SIWZ. Sposób oceny spełnienia warunku: Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował na czas realizacji przedmiotowego zamówienia sprzętem niezbędnym do realizacji zamówienia, tj. co najmniej jedną koparką gąsienicową z kompletem podkładów (materacy) o pojemności łyżki powyżej 0,6 m3.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku

  • Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych wymagań, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczegółowy.

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej

 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.npn.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 08.11.2013 godzina 09:00, miejsce: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Projekt Ochrona i przywracanie siedlisk ichtiofauny w obszarze Natura 2000 PLH 200002 Narwiańskie Bagna współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

 

ZAŁĄCZNIKI

 1. SIWZ z załącznikami nr 1-6
 2. Załącznik nr 7 - mapa