Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Koordynacja finansowa projektu ”Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”

Kurowo; 05-07-2013

NPN-ZEN-LIFE-271-355/6/2013

 

do wszystkich

których może dotyczyć

Zapytanie ofertowe

W związku z realizacją projektu ”Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”  o numerze LIFE09 NAT/PL/000263 współfinansowanego przez instrument finansowy Life+ Wspólnoty Europejskiej i Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Narwiański Park Narodowy prosi o złożenie oferty na wykonywanie zadań koordynatora finansowego projektu.

Koordynator finansowy będzie odpowiadał za prawidłową i terminową realizację ww. projektu, w szczególności za:

1.             Wdrażanie i realizację projektu zgodnie z harmonogramem i budżetem,

2.             Księgowanie dokumentów w systemie finansowo-księgowym NPN,

3.             Ewidencję dokumentów służących prawidłowemu naliczaniu płac – sporządzanie list płac, kart zasiłków chorobowych,

4.             Kontrola dokumentów pod względem formalnym i rachunkowym,

5.             Prowadzenie sprawozdawczości finansowej dotyczącej projektu,

6.             Nadzór finansowy nad przeprowadzaniem procedur zakupu sprzętu przewidzianego w ramach projektu oraz zawierania umów z podmiotami zewnętrznymi,

7.             Bieżące aktualizowanie harmonogramu realizacji przedsięwzięcia,

8.             Współpraca z koordynatorem projektu oraz asystentem koordynatora przy sporządzaniu dokumentacji fotograficznej i finansowej oraz przy sporządzaniu kwartalnych raportów/sprawozdań.

 

Wymagania dotyczące koordynatora finansowego projektu:

  • wykształcenie wyższe magisterskie (preferowane kierunki: ekonomia, finanse, europeistyka, prawo, zarządzanie, administracja);
  • doświadczenie w realizacji/rozliczaniu min. 2 projektów współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej;
  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
  • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych;
  • znajomość obsługi komputera;

Informacje dodatkowe:

Pełnienie funkcji koordynatora ww. projektu będzie odbywało się na podstawie umowy zlecenie w wymiarze co najmniej 15 godzin tygodniowo. Rozliczenie wykonywanych zadań będzie odbywało się na podstawie comiesięcznych sprawozdań i ewidencji czasu pracy. Wypłata należnego świadczenia z tytułu realizacji umowy zlecenia będzie odbywała się ryczałtowo na podstawie przedstawionego przez koordynatora rachunku do umowy zlecenie na koniec każdego kwartału. Koordynator będzie zobowiązany do realizacji zadań sukcesywnie, w zależności od potrzeb wynikających z prawidłowej realizacji projektu.

 

Prosimy o składanie ofert na załączonym formularzu oraz sporządzenie i przekazanie projektodawcy następujących dokumentów:

  • oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych
  • oświadczenie o braku karalności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe.
  • CV -  Opis profilu kompetencyjnego kandydata.

Prosimy o przesłanie oferty fax-em 86 4764811, e-mailem (w formie skanu) na adres: mikolaj.przuszynski@npn.pl, listownie lub osobiście w siedzibie Parku – Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy w terminie do 19-07-2013 r.

Termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy  do 31 grudnia 2014 r.

Kryterium wyboru oferty – 100% cena brutto.

Po wyłonieniu najkorzystniejszej/najtańszej oferty zostanie podpisana umowa na realizację zamówienia w terminie do 24-07-2013r..

ZAŁĄCZNIKI

1. Formularz ofertowy