Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy

tel. +48 663 103 109 (poniedziałek-piątek 7:30-15:30)

tel.  +48 85 718 14 17 (sobota-niedziela 10:00-18:00)

e-mail: npn@npn.pl

 

Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu z napędem 4x4


Przetarg nieograniczony na dostawę samochodu z napędem 4x4

 

Narwiański Park Narodowy

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

ogłasza przetarg nieograniczony na

Dostawę samochodu z napędem 4x4

 

Zamówienie prowadzone jest w ramach realizacji projektu”

”Ochrona ptaków wodnych i błotnych w pięciu parkach narodowych – odtwarzanie siedlisk i ograniczanie wpływu inwazyjnych gatunków”  o numerze LIFE09 NAT/PL/000263, współfinansowanego przez instrument finansowy LIFE+ Wspólnoty Europejskiej, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i Narwiański Park Narodowy

Nazwa (firma) oraz adres ZAMAWIAJĄCEGO

Kurowo 10

18-204 Kobylin Borzymy

NIP: 722-16-26-836, REGON: 200668080

I.               Przedmiotem przetargu jest dostawę samochodu z napędem 4x4

II.             Szczegóły przedmiotu zamówienia wymienione są w SIWZ

III.           Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych ani wariantowych

IV.           Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, do dnia 19 lipca 2013 r. do godz. 1000

V.             Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego tj.: Narwiański Park Narodowy, Kurowo 10, 18-204 Kobylin Borzymy, dnia 19 lipca 2013 r. o godz. 1030. Otwarcie ofert jest jawne

VI.           Zamawiający ustala wykonanie całości zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do 60 dni od daty podpisania umowy

VII.         O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1.     Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania

2.     Posiadają wiedzę i doświadczenie

3.     Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

4.     Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp

VIII.       Ocena spełnienia warunków wymaganych od wykonawców zostanie dokonana wg formuły „spełnia – nie spełnia”.

IX.           Nie spełnienie chociażby jednego warunku, skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

X.             Warunkiem udziału w postępowaniu jest złożenie ważnej oferty zgodnej z SIWZ oraz wpłacenie wadium w wysokości 2 500.00 zł

XI.           Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

XII.         Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do porozumiewania się z wykonawcami jest Marek Sielicki tel. 510 621 289

Bazyli Piliczuk tel. 668 343 476

 

ZAŁĄCZNIKI

1. SIWZ

2. Załączniki do SIWZ

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE PRZETAGU

1. Odpowiedź na zapytanie z dnia 12 lipca 2013

DYREKTOR

NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO